De NL Terreinlabel-methode brengt de duurzaamheidsambities voor een bestaand of toekomstig terrein inzichtelijk en borgt ze tijdens het proces. Het label is een procestool die duurzaamheid in elke fase in beeld brengt en concreet maakt. Zo worden kansen zichtbaar, meetbaar en aantoonbaar en worden ambities uit de sfeer van vrijblijvendheid gehaald.

Het gloednieuwe NL Terreinlabel is speciaal ontwikkeld om het gat tussen het NL Gebiedslabel – bedoeld voor grote ontwikkelprojecten zoals woonwijken en bedrijvenparken – en het NL Tuinlabel voor (particuliere) tuinen, te overbruggen. Het NL Terreinlabel is uitstekend toepasbaar bij sportvelden, bedrijfskavels, zorgcomplexen, (solar)parken en schoolpleinen. Met het NL Terreinlabel kunnen we deze terreinen nu langs de groene meetlat leggen.

Indicatoren

Bij de beoordeling wordt gekeken naar 1) ontwerp en materialisatie, 2) bodem en water, 3) biodiversiteit, 4) energie en klimaatbestendigheid, 5) relatie mens en omgeving en 6) borging. Dit zijn de zes hoofdindicatoren die verder zijn onderverdeeld in 27 subindicatoren, waarbij integrale duurzaamheid het vertrekpunt vormt. De resultaten komen in een duurzaamheidspaspoort met scores van A (hoogste) tot G (laagste). Er zijn twee momenten om een buitenruimte te labelen: bij de nulmeting (startsituatie) of bij de beoordeling van de eindsituatie.

 

Waarom?

Bij moderne gebiedsontwikkeling is het gewenst om een heldere integrale visie op het gebied van duurzaamheid te formuleren en te zorgen voor draagvlak bij alle deelnemende partijen. Het NL Terreinlabel biedt een methodiek om duurzaamheid te kunnen meten en integraal mee te nemen in het ontwerp, de uitvoering en het beheer. Door het inzetten van het NL Terreinlabel als procestool wordt integrale duurzame gebiedsontwikkeling expliciet onderdeel van het ontwikkelproces om daadwerkelijk tot het beoogde resultaat te komen. Zo worden ambities realiteit.

Hoe werkt het?

De NL Professionals zijn hoveniers en groenvoorzieningsbedrijven die onze visie en missie onderschrijven. Als NL Terreinlabel-experts bezitten ze de expertise als het gaat om de inrichting en het beheer van sportvelden, recreatieparken en golfbanen. Ze mogen exclusief de NL Terreinlabel-methodiek gebruiken om eigenaren beter te adviseren ten aanzien van biodiversiteit, klimaatadaptatie, gezondheid en andere essentiële aspecten van een moderne gebiedsontwikkeling.

In samenspraak met NL Greenlabel worden terreinen voorzien van een NL Terreinlabel. Voorafgaand aan het intake gesprek is het terrein door een projectleider van NL Greenlabel getoetst (nulmeting) op basis van de 6 hoofd- en 27 sub-indicatoren. Daaruit volgt een indicatieve score met een beknopte en leesbare rapportage dat inzicht geeft in de stand van zaken en kansen. Deze rapportage is het vertrekpunt voor het overleg waarbij de bestaande kwaliteit is vergeleken met de ambitie van de opdrachtgever. Het NL Terreinlabel fungeert zo als een praktisch instrument om tot een duurzame inrichting en beheer van terreinen te komen.

Wie snel inzicht wil in de kansen voor duurzame gebiedsontwikkeling en beheer kan een laagdrempelige Prescreening door de NL Terreinlabelexperts laten uitvoeren. Ook kunnen ze als onafhankelijke sparringpartner aan tafel schuiven om integrale duurzaamheid een stem te geven.

proces_terreinlabel_2

Vragen?

Neem vrijblijvend contact met ons op!

Solarpark de Kwekerij
NL Greenlabel